Testid

Betoon õli kaitse test tulemused

Katsetused immutusvahendiga Granit-28Plus töödeldud betooni õlikindluse kindlaksmääramiseks.
Järeldused.

Teede Laboratooriumist saadud andmete alusel võib teha järgmisi järeldusi:
1.    Transformaatoriõli sissetungimisvõime 3 ööpäeva jooksul immutusvahendiga Granit-28Plus (ALBEKA OÜ metoodika) töödeldud betooninäidistesse väheneb 7-10 korda.
2.    Immutusvahendiga töödeldud betooni pinnatugevus pärast õlis hoidmist ei vähene.
3.    Kõikide näidiste alumisi ja külgmisi osasid töödeldi akrüüli sisaldava vahendiga, näidiste pealispinda töödeldi immutusvahendiga Granit-28Plus. Need näidised lõigati välja laboris valmistatud kuubikutest, katsetati betooni pinda, mis puutus kokku raketisega (nii nagu see on alajaama vundamendis).
Pärast näidiste kolme ööpäeva jooksul õlis hoidmist ja kuumutamist ei suutnud õli näidise pealispinna sisse tungida, kuid akrüüli sisaldava vahendiga töödeldud pindadesse tungis õli 8-10 mm sügavusele.
Näidise töötlemata pealispinna sisse tungis õli 5-11 mm ulatuses.

Näidiste pealispinna õlineeldumisvõi eriväärtust ei õnnestunud korrektselt kindlaks määrata, kuna selgus, et  akrüüli sisaldav vahend ei ole õlikindel (eeldati, et see vahend on õlikindel).
Katsetusteks kasutati С30/37,  W-6 betoonist valmistatud näidiseid. OÜ ALBEKA  laboris betoonist С 25/30 valmistatud näidistega läbiviidud eelkatsetused näitasid õlikindluse suhtes madalamaid näitajaid.

Läbiviidud katsetuste alusel võib teha järelduse, et Granit-28Plus on efektiivne vahend trafoalajaamade vundamentide kaitsmiseks. Betooni klass peab olema С 30/37, veekindlus W 6 või kõrgem.

Metoodika

ALBEKA OÜ                                                    Meie № 32-3.10.2011

 

Immutusvahenditega Granit-28Plus töödeldud betooninäidiste õli imamisvõime kindlaksmääramiseks läbiviidud katsetuste metoodika.

 

 

Trafoalajaamade vundamentide kaitsmiseks ette nähtud Granit-28  seeria immutusvahendite efektiivsuse kindlaksmääramine.

1.       Sissejuhatus.

Alajaamade vundamendid peavad olema transformaatoriõli toime suhtes vastupidavad. Kuna õli lagundab betooni, siis sellega seoses on vaja kasutada efektiivset kaitsekatet. Kõrgendatud niiskuse tingimustes kooruvad epoksiidkatted betoonilt mõne aasta pärast maha ning on seetõttu kasutamiseks kõlbmatud.

Granit-28 seeria immutusvahendid lasevad läbi veeauru, kuid ei lase läbi vett ega õlisid. Immutusvahend tungib betooni, tihendab selle struktuuri ning muutub betooni osaks. Immutusvahendi toimeaeg on võrdne betooni kasutuseaga. Lisaks õlikindlusele suureneb veel betooni veekindlus, külmakindlus ja pinnatugevus.

2.       Katsetuste läbiviimise alus:

2.1       ALBEKA OÜ kiri nr

2.2       Tootja sertifikaadid: Granit-28Plus nr 91023

3.       Immutusvahendite tootja: ALBEKA OÜ, Sepa 14, Tallinn, Eesti. tel 372 5033073.

4.       Katsetuste läbiviimise koht: TTÜ ehituslabor, Tallinn, Eesti.

5.       Katsetuste läbiviimisel kasutatakse laboratoorseid betoonkuubikud mõõtmetega 100Х100Х100 mm, koguses 4 tk, mis on saadud betoonitehase Talot AS laboratooriumist. Kuubikute betoon С30/37, W -6, on valmistatud vastavuses Eesti Vabariigi standardiga EVS-EN206-1:2002. Kuubikut on valmistatud 15.09.2011. Betoonkuubikud on valmistatud  Talot AS ehituslaboris.

6.      Katsetusteks ettevalmistumine. Kahest kuubikust väljalõigatud 9 näidist (edaspidi näidised) on markeeritud järgmiselt: töötlemata – 0-1, 0-2, 0-3, töödeldud immutusvahendiga Granit-28Рlus – 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6. Näidiste mõõtmed  on 49Х49Х24 mm +-1.5 mm.

Järelejäänud kaks standardset kuubikut on markeeritud numbritega nr 2 ja nr 3 (edaspidi kuubikud)

Õlis hoitud betooni tugevusastme vähenemise kindlaksmääramiseks on kuubikute üks pool piki perimeetrit töödeldud immutusvahendiga Granit-28Plus.

Näidiste ja kuubikute immutusvahenditega töötlemisel kasutati 20 mm laiust pintslit. Immutusvahend kanti peale kahes kihis. Iga kihi pealekandmine kestis seni, kuni immutusvahendi näidisesse imendumine katkes. Intervall immutusvahendi pealekandmise vahel oli 1 tund. Immutusvahendi kulu ümberarvestatuna 1 m² kohta oli 0.28 l/ m². Pärast töötlemist hoiti näidiseid 20° C temperatuuri ja 60% õhuniiskuse juures.

Immutusvahendi pealekandmise kuupäev 15.10.11.

7.       Katsetuste eesmärk: määrata kindlaks immutusvahenditega Granit-28Plus töödeldud betooni kaitsetase transformaatoriõli imendumise suhtes ning õli toime immutusvahendiga töödeldud ja töötlemata betooni tugevusele.

8.       Katsetuste läbiviimise tingimused. Katsetuste tingimused vastavad protsessidele, mis toimuvad transformaatori põlemisel ja tulise õli betoonvanni voolamisel.

Transformaatori ülekuumenemisel valgub ligi 100° C temperatuurini kuumenenud õli läbi avariiklappide ja satub 0,5 m paksusele graniitkillustiku kihile, jahtudes satub õli avariivanni. Vann on projekteeritud selliselt, et õlitase ei ületa 300 mm, see soodustab õli kiiret jahtumist. Betooniga kokkupuutuva õli temperatuur on 70° C ja see alaneb järkjärgult.

9.       Hinnatavad näitajad: immutatud ja immutamata näidiste õli imendumise koefitsient, betoonkuubikute töödeldud ja töötlemata osade pinnatugevuse kindlaksmääramine mittepurustavate meetoditega enne ja pärast õlis hoidmist.

10.   Seadmed ja materjalid:

Terasest küvett mõõtmetega 160Х160Х 90.

Terasest küvett mõõtmetega 120Х230Х170 kahe kuubiku jaoks.

Termostaatiline kapp.

Elektronkaal Kern nr jaotise väärtusega 0.01 g.

Elektrilist impulss mõõdikut ONIKS 2.4 ( nr. 473).

Terasjoonlaud.

Pintsett 250 mm.

Transformaatoriõli, mark NYTRO 11, Nunas AB Rootsi, tarnija SLO Eesti AS.

 

11. Katsetuste läbiviimine.

11.1   Testi esimeses osas määratakse kindlaks töödeldud ja töötlemata näidiste õli imamisvõime. Testi teine osa: töödeldud ja töötlemata betooni pinnatugevuse alanemise määra kindlakstegemine.

11.2 Viiakse läbi näidiste ja kuubikute immutamine immutusvahenditega Granit-28Plus, seejärel, umbes 2 nädala pärast, viiakse läbi katsetused.

11.3 Näidised ja kuubikud paigutatakse üheks ööpäevaks 85% suuruse (vundamendibetooni keskmine niiskusesisaldus) niiskusesisaldusega kliimakambrisse.

11.4 Seejärel võetakse näidised ja kuubikud kambrist välja ning kaalutakse elektronkaalul. Kaalumistulemused kantakse vastavuses markeeringutega katsetuste päevikusse.

11.5 Seejärel paigutatakse 6 näidist terasküvetti, mille mõõtmed on 160Х160Х90 mm. Kolm näidist katse pärast 6 kuud. Küvetti valatakse toatemperatuuril olev transformaatoriõli. Õlitase näidiste kohal on 50 mm.

11.6 Kaks betoonkuubikut (nr 2 ja nr 3) paigutatakse mõõtmetega 130Х230Х170 mm terasküvetti, pärast mida valatakse sellesse transformaatoriõli. Õlitase näidiste kohal on 50 mm.

11.7 Küvetid paigutatakse 3 tunniks 70° C temperatuuriga termokappi.

11.8 Seejärel lülitatakse temperatuur 40° C peale ning sellel temperatuuril hoitakse küvette koos näidistega 21 tundi.

11.9 Pärast seda hoitakse küvette koos näidiste ja kuubikutega toatemperatuuril olevas õlis 48 tundi. Näidiste õlis hoidmise täielik aeg on kolm ööpäeva.

11.10                 Pärast nimetatud tähtaja möödumist puhastatakse näidised hoolikalt õlist. Õlist puhastatud näidised kaalutakse, kuubikute betoonpindu katsetatakse seadmega VSM -8. Kaalumistulemused ja kuubikute pinnatugevuse näitajad kantakse päevikusse. Järgnevalt toimub õli imendumise koefitsiendi arvutamine valemiga W2-W1/W1, kus W1 on näidise kaal enne õli sisse kastmist, W2 – näidise kaal pärast õlis hoidmist. Samuti määratakse kindlaks betooni imendunud õli kogus 1 m² betoonipinna kohta töödeldud ja töötlemata näidistel. Arvestus tehakse valemi järgi: W2-W1/S, kus S – on näidise pinna pindala. Arvestuste tegemiseks kasutatakse näidise keskmist pindala, mis on võrdne –

11.11                  Õli sissetungimise sügavus (L) määratakse kindlaks purustatud näidise ristlõikel oleva tumeda triibu mõõtmisega. Mõõtmiseks kasutatakse jaotistega luupi.

11.12                 Töödeldud ja töötlemata betoonkuubikute tugevuse kindlaksmääramiseks kasutatakse pinnatugevuse kindlaksmääramiseks kasutatavat mõõteriista Oniks.

 

Arkadi Smorodincki

ALBEKA OÜ

Direktor

Testid

 

 

Graniit-28ga läbitöödeldud betoonpõrandate katsed DIN EN 12770-2000 standardi järgi.

 

Firmas CAT ehitustehnika remondi ja hooldus tsehhi põranda betoneerimise käigus palava ilma tõttu ei olnud saavutatud vajalik betoonpõranda tugevus, vaatamata sellele, et põrand oli tugevdatud „Monoshake” topinguga. Põrandapind hävis autode rattaste alt tulevast tolmust ja liivast.

ALBEKA OÜ soovitusel alltöövõtja firma EKVA sooritas suurusega 4x4m põrandapinna lihvimise ja töötles selle siileriga Granit-28.

Kuu aja pärast SRV Ehituse AS kutsus maailma kuulsa soome firma VTT läbitöödeldud siileriga Granit-28 betoonpõranda abrasiivse tugevuse katsete läbiviimiseks. Katsed oli tehtud DIN EN 12770-2000 standartide järgi 31.10.06.

Seade on esitatud fotol. Seade koosneb kolmest moodulitest:

  • Moodul 1 – juhtimisplokki, monitori, printeri ja mõõtmismooduli avaga hüdroelektrijaam.
  • Moodul 2 koosneb kolmel terarattastel paigaladatud pöörleva kelgiga seadest. Rattad teevad 16 pööret minutis. Iga 90mm mõõduga rattale mõjub 1- tonniline surve.
  • Kolmas moodul kujutab ennast tolmuimejat. Juhtimisplokk kontrollib pöörete arvu, betoonpinna kulumise sügavust, määrab ratta koormust programmi järgi.

Soome firma VVT poolt läbiviidud betooni abrasiivse püsivuse katsed näitasid, et betoonpõranda kulumise suurus oli 0,6mm 2000 metallrataste pöörete kohta.

Esimese kategooria tööstuspõranda lubatud kulumise suurus on kuni 1mm. Ladude põrandate lubatud kulumise suurus on 2mm piires. Järelikult, selle tehnoloogia järgi läbitöödeldud betoonpõrand vastab kõige kõrgematele standartidele.

Põranda pinnakareduse vähenemiseks (see lihtsustab koristamist ja annab põrandale ilusat läiget) tuleb lihvimist läbi viia kaheetapiliselt. Viimasel etapil tuleb kasutada väikeste kividega lihvketast. Seejärel läbitöödelda betoonpõranda siileriga Granit-28Plus juhendi järgi.

Baltimaades Granit-28t laialt kasutatakse parklate, hulgimüügibaaside ja ladude põrandate läbitöötlemiseks. Granit-28ga läbitöödeldud kõrge kulumiskindlusega kraanulitest topinguid kasutatakse ainult suurte koormuste puhul.

 

Sillutiskivi kvaliteedi parendamine:

Linnaehituses kasutatakse sillutiskivi kõige sagedamini kõnniteede katmiseks, aga ka tänavatel kohtades, mis jäävad autobussipeatuste lähikonda, niisiis seal, kus teekate peab suurt koormust taluma.

Sillutiskivi sobib linnas kasutamiseks oivaliselt. Paraku saab see talvel soola ja muutliku temperatuuri käes kannatada. Bensiinijaamade ja garaažide sillutiskivist teekatted imbuvad tasapisi õlisaadustega läbi ja lagunevad.

Teatavasti pole iga betoon naftasaaduste suhtes kuigi vastupidav. Betooni tungiv bensiin ja kergõlid mõjutavad seda oluliselt. Vesi ei välju ja nii tekivad külmakahjustused, naftasaadustega saastunud betooni külmakindlus kahaneb.

Praegusajal on vahendeid, saamaks naftasaaduste suhtes vastupidavaid betoone. Üks võimalus on lisada betooni polümeerdispersioone või immutada valmisdetaile tihendavate mineraalilahustega, nn. sealantidega. Sillutiskivi õlikindlust suurendavad ka spetsiaallisandid. Kõik see teeb materjali kallimaks.

Odavam on immutada sillutiskive mikrosilikaadiga. Sellekohased katsed (immutamine poolkuiva pressimise teel) on andnud häid tulemusi. Mikrosilikaadi lisand 1…2% ulatuses parendab oluliselt teeääriste ja -kivide õli- ning külmakindlust. Teatavates kohtades (parklates, bensiinijaamades, garaažiesistel), ongi otstarbekas juba paigaldatud trotuaarikive immutada.

Katsetamiseks kasutati firma German Instrument seadmeid. Katsekehi immutati kaitsevedelikuga Granit-28 ja testiti kaks nädalat hiljem.

Pärast immutamist kahanes plastbetoonist kõnniteekivi veeimavus 148 korda ja unikivil 70 korda. Kõnniteekivi veeläbivust mõõdeti rõhul 1 bar ja unikivi puhul hüdrostaatilist meetodit kasutades. Veetaseme langust töödeldud ja töötlemata kivile kinnitatud torus näitab tabel. Sellest järeldus, et preparaadiga Granit-28 kahekordselt töödeldud katsekeha veeläbivus kahaneb 70 korda.

Eestis on betooni immutatud juba võrdlemisi ammusest ajast, kasutades vahendeid Radcon # 7 ja Granit-28. Granit-40 lubab pärast kahekordset pealekandmist suurendada sillutiskivi abrasiivvastupidavust 5…6 korda, Radcon # 7 ja Granit-28 suurendavad seda 30…40%.

Jaanuaris 2000 uuriti aktsiaseltsi LASBET laboratooriumis sealanti ehk tihendusaine Granit-28 mõju betooni külmakindlusele. Katsed tehti kooskõlas normiga GOST 100600.2-95, kasutades keedusoola 5% lahust ning järgmist seadmestikku: press Π-125, laborikaalud ja külmutuskamber TV-1000. Katsekehad olid valmistatud vastavalt lubjakivikillustikust ja betoonist B-30 ning graniitkillustikust ja betoonist B-45.

Töötlemata katsekehad (betoon B-45) näitasid külmakindlust 150 tsükli ulatuses. Preparaadiga Granit-28 töödeldute puhul katkestati testimine pärast 200. tsüklit ja siis osutus massikaoks 2,8% (norm 5%). Massikao interpoleerimine lubab järeldada, et materjali külmakindlus suurenes tänu töötlemisele kahekordseks (300 tsüklit).

Preparaadiga Granit-28 töödeldud (betoon B-30) näitasid pärast 150. tsüklit massikadu 2,1% ja töötlemata katsekehad 7,83%.

Betooni tugevdamine pinnaimmutamisega lubab avardada sillutiskivi ja teiste toodete kasutamisvõimalusi.
A. Smorodinski

Teekatteplaadi Unikivi veeläbilaskvuse katsed

 

Materjal                   Vee kogus, mm3          Aeg, s          Kiirus, mm/s

Unikivi (töötlemata)                 40 000                        55                    1,914

Unikivi (töödeldud

preparaadiga Granit-28)         40 000                        3900                0,027

 

Servakivi külmakindlus kahaneb pragude tõttu. Seda saab parendada immutamise teel.